Historie Sleen

Prehistorie
Sporen van vroege bewoning zijn terug te brengen tot omstreeks 4500 jaar geleden, namelijk twee hunebedden ten noorden van de Zweeloërstraat aan de Hunebedweg in Noord-Sleen en het hunebed De Papeloze kerk aan de weg Noord-Sleen Schoonoord, nabij het recreatiepark Rij maar an. Bodemvondsten uit de Galgenberg, vak 58 boswachterij Slenerzand, uit o.a. grafvelden in het Kruidhaarsveld, ten zuiden van de weg Sleen-de Klencke en uit andere locaties in de voormalige gemeente Sleen. Ook zijn er sporen van vroege bewoning gevonden bij Den Hool, Sleen en Diphoorn, behorend tot de oudere Romeinse Keizertijd.

De vóór-gemeenten tijd
Voor de instelling van de gemeenten was Drenthe verdeeld in zes dingspillen. Sleen was destijds de hoofdplaats van het eerste dingspil Suydevelt, ofwel Zuidenveld, een rechtsgebied dat omvatte de kerspelen Emmen, Odoorn, Roswinkel, Schoonebeek, Dalen, Oosterhesselen, Zweeloo en Sleen. Een kerspel wil zeggen een kerkdorp, een kerkelijke gemeente. Het kerspel was in oorsprong niet een strikt kerkelijke organisatie maar ook burgerlijk, schultambt genoemd. In 1518 is Sleen een zelfstandige schultambt. De functie van schulte is enigszins vergelijkbaar met die van burgemeester en notaris samen. We kenden in Sleen ook de functie van bannerschulte. De schulte van Sleen was bannerschulte van het dingspil Zuidenveld.

De vorming van gemeenten
Op 6 januari 1811 vaardigde Keizer Napoleon van Frankrijk een decreet uit dat ook voor Drenthe gevolgen had. Drenthe wordt in communes verdeeld. In elke commune moet een maire, een burgemeester, worden benoemd. In het Rapport van Zuylen van 25 februari 1811 worden 29 gemeenten genoemd. Sleen wordt dan tot de gemeente Zweeloo gerekend. De opsomming van de Drentse gemeenten vinden we in het Koninklijk Besluit van 14 november 1815, waarin Sleen ook als zelfstandige gemeente wordt genoemd. De grenzen worden getrokken langs de markegrenzen.

Bij Koninklijk besluit van 7 oktober 1818 werd het Reglement van Bestuur voor het Plattelend der provincie Drenthe vastgesteld, geldend voor de in 1815 gevormde gemeenten. Het gemeentebestuur moest worden uitgeoefend door een schout, door de koning te benoemen, en een college, samengesteld door de schout als voorzitter en vier leden, welk college de naam van gemeenteraad zal voeren De eerste gemeenteraad van Sleen bestond uit: schout Johannes Boelken en de raadsleden Jan Hamming ten Rodengate, Rudolf Abbinge, Hendrik Campinge en Lukas Dening.

Sleen als zelfstandige gemeente begint in feite op dinsdag 13 juli 1819. Op die datum worden de nieuw benoemde schouten op het Bureau van het Provinciaal Gouvernement verwacht teneinde in eed te worden genomen, om daarna in hunne nieuwe functie te kunnen treden.

Het gemeentewapen van Sleen
Bij Koninklijk Besluit van 22 oktober 1928, nummer 22, heeft Koningin Wilhelmina aan de gemeente Sleen een wapen toegekend, waarvan de omschrijving luidt als volgt:

Op het schild in azuur, drie aanziende zilveren ramskoppen die de schapenhouderij in Sleen, Diphoorn en Erm symboliseren ; het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen en gehouden door twee wilden, omkranst en omgord met loof ; in de vrije hand een knots over de schouder houdende, alles van natuurlijke kleur.

Het wapen is ontworpen door mr. G.A. Bontekoe, die van 1927 tot 1938 burgemeester van de gemeente Sleen was.

Huisvesting gemeentebestuur en administratie
In 1848 werd een gemeentekamer gehuurd. De gemeente had toen 1291 inwoners. In 1890 werd de school nabij de Nederlands Hervormde kerk verbouwd tot gemeentehuis. Deze voormalige school deed dienst als gemeentehuis van 1890 tot 1938.

Op 3 oktober 1938 werd een nieuw gemeentehuis aan de Brink in Sleen geopend door de Commissaris der Koningin, mr. dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk. Het gebouw is gebouwd in de neo-klassieke stijl naar een ontwerp van architect B.N.A., A. Baart te Leeuwarden.

In 1979 werd het gemeentehuis uitgebreid naar een ontwerp van architectenburo Wieringa en Dijkstra te Emmen. Op 9 mei 1980 werd deze uitbreiding officiéél in gebruik genomen. Tot de gemeentelijke herindeling in 1998 heeft het gemeentehuis dienst gedaan als bestuurscentrum en secretarie. In september 2005 is het voormalige gemeentehuis na een grondige verbouwing in gebruik genomen als multifunctioneel centrum de Brink voor de bevolking van Sleen en omgeving.

Gemeentelijke herindeling
Met ingang van 1998 werd de nieuwe gemeente Coevorden gevormd door de voormalige gemeenten Sleen, Zweeloo, Oosterhesselen, Dalen en Coevorden. De gemeente Coevorden heeft circa 36.000 inwoners op 30.000 hectaren.

Geraadpleegde literatuur: het boek Sleen in verleden en heden, een uitgave van de gemeente Sleen, geschreven door Gerrit Kuipers.

Sleen, 3 maart 2007, W. Dijkstra.